Chứng nhận

Cơ sở sản xuất Đông Xuân, Sóc sơn đạt tiêu chuẩn VietGap và các vùng cơ sở trồng của RAVI đạt đủ điều khiện an toàn thực phẩm do chi cục bảo vệ thực vật Hà Nội cấp
 Chứng nhận VietGap vùng trồng Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội
chứng nhận Vietgap
Chứng nhận ATTP do chi cục bảo vệ thực vật Hà Nội cấp cho vùng Xuân Mai

Chứng nhận ATTP do chi cục bảo vệ thực vật Hà Nội cấp cho vùng Chu Minh, Bà Vì


Mọi thông tin vui lòng liên hệ hotline: 0969 50 11 50

Chứng nhận