Rau ăn lá

Cải bắp

Cải bắp

 - Trồng sai kế hoạch do đó, nếu công ty tiêu thụ không hết, hộ dân chịu trách nhiệm tiêu thụ 
 - Trồng sai kế hoạch do đó, nếu công ty tiêu thụ không hết, hộ dân chịu trách nhiệm tiêu thụ 

Xem thêm sản phẩm

Chứng nhận