Rau ăn lá

Cải bẹ xanh

Cải bẹ xanh

Giống cải bẹ xanh mỡ Takumi 26

Chu kỳ thu hoạch 25-30 ngày
Giống cải bẹ xanh mỡ Takumi 26

Chu kỳ thu hoạch 25-30 ngày

Xem thêm sản phẩm

Chứng nhận