Trang trại Sinh thái bền vững Đông Xuân

Xuân Mai

Lô ruộng: A1
Chu kỳ canh tác: Đỗ cove-31122019-A1.5,6,7
Sản phẩm canh tác: Đỗ cove
Ngày bắt đầu: 31/12/2019
Lô ruộng: A2
Chu kỳ canh tác: Mồng Tơi-30122019-A2.1,2,3
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 30/12/2019
Chu kỳ canh tác: Muống hạt-30122019-A2.4
Sản phẩm canh tác: Rau muống hạt
Ngày bắt đầu: 30/12/2019
Chu kỳ canh tác: Cải ngọt- 14/01/2020- A2.5
Sản phẩm canh tác: Cải ngọt
Ngày bắt đầu: 14/01/2020
Chu kỳ canh tác: Cải mơ- 14/01/2020-A2.6
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 14/01/2020
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi- 01/01/2020- A2.7,8
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 01/01/2020
Chu kỳ canh tác: Cải củ-01/01/2020- A2.9
Sản phẩm canh tác: Củ cải trắng
Ngày bắt đầu: 01/01/2020
Chu kỳ canh tác: Xà lách-01/01/2020-A2.10
Sản phẩm canh tác: Xà lách
Ngày bắt đầu: 01/01/2020
Chu kỳ canh tác: Muống hạt- 01/01/2020-A2.11
Sản phẩm canh tác: Rau muống hạt
Ngày bắt đầu: 01/01/2020
Chu kỳ canh tác: Xà lách-02/01/2020-A2.13
Sản phẩm canh tác: Xà lách
Ngày bắt đầu: 02/01/2020
Chu kỳ canh tác: Cải cúc - 16/01/2020- A2.14
Sản phẩm canh tác: Cải cúc
Ngày bắt đầu: 16/01/2020
Chu kỳ canh tác: Mướp hương-18/01/2020-A2.15
Sản phẩm canh tác: Mướp hương
Ngày bắt đầu: 18/01/2020
Chu kỳ canh tác: Cải mèo-20/01/2020-A2.16
Sản phẩm canh tác: Cải mèo
Ngày bắt đầu: 20/01/2020
Chu kỳ canh tác: Cải củ-04/01/2020-A2.17
Sản phẩm canh tác: Củ cải trắng
Ngày bắt đầu: 04/01/2020
Chu kỳ canh tác: Cải mơ-20/01/2020-A2.18
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 20/01/2020
Chu kỳ canh tác: Mồng toi-03/01/2020-A2.19
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 03/01/2020
Chu kỳ canh tác: Muống hạt-03/01/2020-A2.20
Sản phẩm canh tác: Rau muống hạt
Ngày bắt đầu: 03/01/2020
Chu kỳ canh tác: Su hào-04/01/2020-A2.21,22
Sản phẩm canh tác: Su hào
Ngày bắt đầu: 04/01/2020
Chu kỳ canh tác: Cải ngồng-18/01/2020-A2.23
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 18/01/2020
Chu kỳ canh tác: Cải mơ-18/01/2020-A2.24
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 18/01/2020
Chu kỳ canh tác: Cải ngọt-18/01/2020-A2.25
Sản phẩm canh tác: Cải ngọt
Ngày bắt đầu: 18/01/2020
Chu kỳ canh tác: Rau húng láng-30/12/2019-A2.26
Sản phẩm canh tác: Rau húng láng
Ngày bắt đầu: 30/12/2019
Chu kỳ canh tác: Xà lách-8/01/2020-A2.27
Sản phẩm canh tác: Xà lách
Ngày bắt đầu: 08/01/2020
Chu kỳ canh tác: Súp lơ-06/01/2020-A2.28
Sản phẩm canh tác: Súp lơ xanh
Ngày bắt đầu: 06/01/2020
Chu kỳ canh tác: Cải ngồng-20/01/2020-A2.30
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 20/01/2020
Chu kỳ canh tác: Súp lơ-06/01/2020-A2.31
Sản phẩm canh tác: Súp lơ xanh
Ngày bắt đầu: 06/01/2020
Chu kỳ canh tác: Đậu cove -31/12/2019- A1.5,6,7
Sản phẩm canh tác: Đỗ cove
Ngày bắt đầu: 31/12/2019
Chu kỳ canh tác: Dưa chuột-31/12/2019-A1.8,9,10
Sản phẩm canh tác: Dưa chuột
Ngày bắt đầu: 31/12/2019

Ba Vì

Chứng nhận