Yên Nghĩa

Lô ruộng: YN-2A
Chu kỳ canh tác: Cà tím
Sản phẩm canh tác: Cà tím
Ngày bắt đầu: 25/12/2016
Lô ruộng: YN-2B
Chu kỳ canh tác: Rau mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Rau mồng tơi
Ngày bắt đầu: 20/03/2017
Lô ruộng: YN-6A
Chu kỳ canh tác: Cải mơ
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 29/06/2017
Chu kỳ canh tác: Cải ngồng
Sản phẩm canh tác: Rau cải ngồng
Ngày bắt đầu: 29/06/2017
Chu kỳ canh tác: cải ngọt
Sản phẩm canh tác: Cải ngọt
Ngày bắt đầu: 29/06/2017
Chu kỳ canh tác: Cải mèo
Sản phẩm canh tác: Cải mèo
Ngày bắt đầu: 29/06/2017
Chu kỳ canh tác: Cải bó xôi
Sản phẩm canh tác: Cải bó xôi
Ngày bắt đầu: 29/06/2017
Lô ruộng: YN-6B
Chu kỳ canh tác: Cải mơ
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 04/07/2017
Chu kỳ canh tác: cải mèo
Sản phẩm canh tác: Cải mèo
Ngày bắt đầu: 04/07/2017
Chu kỳ canh tác: cải ngồng
Sản phẩm canh tác: Rau cải ngồng
Ngày bắt đầu: 04/07/2017
Chu kỳ canh tác: Cải ngọt
Sản phẩm canh tác: Cải ngọt
Ngày bắt đầu: 04/07/2017
Chu kỳ canh tác: Cải bó xôi
Sản phẩm canh tác: Cải bó xôi
Ngày bắt đầu: 04/07/2017
Lô ruộng: YN-7A
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Rau mồng tơi
Ngày bắt đầu: 08/03/2017
Chu kỳ canh tác: Rau đay
Sản phẩm canh tác: Rau đay
Ngày bắt đầu: 10/03/2017
Lô ruộng: YN-7B
Chu kỳ canh tác: Đậu đũa
Sản phẩm canh tác: Đậu đũa
Ngày bắt đầu: 09/05/2017
Lô ruộng: YN-8A
Chu kỳ canh tác: Mướp đắng
Sản phẩm canh tác: Mướp đắng
Ngày bắt đầu: 13/03/2017
Lô ruộng: YN-9A
Chu kỳ canh tác: Rau muống
Sản phẩm canh tác: Rau muống hạt
Ngày bắt đầu: 14/03/2017
Lô ruộng: YN-10B
Chu kỳ canh tác: Rau muống
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 28/03/2017
Lô ruộng: YN-10C
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Rau mồng tơi
Ngày bắt đầu: 24/02/2017
Lô ruộng: YN-12A
Chu kỳ canh tác: cải ngồng
Sản phẩm canh tác: Rau cải ngồng
Ngày bắt đầu: 22/06/2017
Lô ruộng: YN-12B
Chu kỳ canh tác: Húng bạc hà
Sản phẩm canh tác: Húng bạc hà
Ngày bắt đầu: 29/03/2017
Chu kỳ canh tác: Xà lách
Sản phẩm canh tác: Xà lách
Ngày bắt đầu: 22/06/2017
Lô ruộng: YN-13A
Chu kỳ canh tác: rau ngót
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 16/09/2016
Chu kỳ canh tác: xà lách xoăn
Sản phẩm canh tác: Xà lách xoăn
Ngày bắt đầu: 30/05/2017
Lô ruộng: YN-13B
Chu kỳ canh tác: Húng bạc hà
Sản phẩm canh tác: Húng bạc hà
Ngày bắt đầu: 30/05/2017
Lô ruộng: YN-9B
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Rau mồng tơi
Ngày bắt đầu: 22/06/2017
Chu kỳ canh tác: Rau đay
Sản phẩm canh tác: Rau đay
Ngày bắt đầu: 22/06/2017
Lô ruộng: YN-14A
Chu kỳ canh tác: Đậu đũa
Sản phẩm canh tác: Đậu đũa
Ngày bắt đầu: 17/05/2017
Lô ruộng: YN-16A
Chu kỳ canh tác: Cà tím quả dài
Sản phẩm canh tác: Cà tím
Ngày bắt đầu: 24/04/2017
Lô ruộng: YN-16B
Chu kỳ canh tác: Mướp hương
Sản phẩm canh tác: Mướp hương
Ngày bắt đầu: 09/03/2017
Lô ruộng: YN-17A
Chu kỳ canh tác: Rau ngót
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 25/03/2017
Lô ruộng: YN-19A
Chu kỳ canh tác: Rau muống
Sản phẩm canh tác: Rau muống hạt
Ngày bắt đầu: 06/03/2017
Lô ruộng: YN-20A
Chu kỳ canh tác: Dưa chuột
Sản phẩm canh tác: Dưa chuột
Ngày bắt đầu: 20/06/2017
Lô ruộng: YN-11D
Chu kỳ canh tác: Dưa chuột
Sản phẩm canh tác: Dưa chuột
Ngày bắt đầu: 23/06/2017
Lô ruộng: YN-12C
Chu kỳ canh tác: Rau kinh giới
Sản phẩm canh tác: Kinh giới
Ngày bắt đầu: 09/03/2017
Chu kỳ canh tác: Rau mùi tàu
Sản phẩm canh tác: Rau mùi tàu
Ngày bắt đầu: 12/03/2017
Chu kỳ canh tác: Tía tô
Sản phẩm canh tác: Tía tô
Ngày bắt đầu: 16/03/2017
Lô ruộng: YN-10E
Chu kỳ canh tác: Rau muống
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 19/06/2017

Đông Xuân

Lô ruộng: DX-5B
Chu kỳ canh tác: bí đỏ
Sản phẩm canh tác: Bí đỏ bao tử
Ngày bắt đầu: 12/06/2017
Lô ruộng: DX-8A
Chu kỳ canh tác: bí ăn ngọn
Sản phẩm canh tác: Bí ăn ngọn
Ngày bắt đầu: 07/04/2017
Lô ruộng: DX-15B
Chu kỳ canh tác: dưa chuột
Sản phẩm canh tác: Dưa chuột
Ngày bắt đầu: 12/06/2017
Lô ruộng: DX-14A
Chu kỳ canh tác: bí đỏ hạt đậu
Sản phẩm canh tác: Bí đỏ hồ lô
Ngày bắt đầu: 16/03/2017
Lô ruộng: DX-12A
Chu kỳ canh tác: Bí xanh
Sản phẩm canh tác: Bí đao xanh
Ngày bắt đầu: 14/04/2017

Xuân Mai

Lô ruộng: XM - B2.1
Chu kỳ canh tác: rau ngót
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 15/03/2017
Lô ruộng: XM - B2.3
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Rau mồng tơi
Ngày bắt đầu: 15/03/2017
Lô ruộng: XM - B2.4
Chu kỳ canh tác: RAU MUỐNG HẠT
Sản phẩm canh tác: Rau muống hạt
Ngày bắt đầu: 15/03/2017
Lô ruộng: XM - B2.5
Chu kỳ canh tác: Rau đay
Sản phẩm canh tác: Rau đay
Ngày bắt đầu: 15/03/2017
Lô ruộng: XM - B2.7
Chu kỳ canh tác: Húng láng
Sản phẩm canh tác: húng láng
Ngày bắt đầu: 03/03/2017
Lô ruộng: XM- B2.12
Chu kỳ canh tác: Rau lang ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau lang giống địa phương
Ngày bắt đầu: 08/06/2017
Lô ruộng: XM - B3.1
Chu kỳ canh tác: Kinh giới
Sản phẩm canh tác: Kinh giới
Ngày bắt đầu: 25/02/2017
Lô ruộng: XM - B4.7
Chu kỳ canh tác: Rau lạng ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau lang giống địa phương
Ngày bắt đầu: 05/04/2017
Lô ruộng: XM -C1
Chu kỳ canh tác: Rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 15/03/2017
Lô ruộng: XM - C2
Chu kỳ canh tác: Rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 25/03/2017
Lô ruộng: XM -C3
Chu kỳ canh tác: Rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 25/03/2017
Lô ruộng: XM - C4
Chu kỳ canh tác: Rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 22/04/2017
Lô ruộng: XM - C5
Chu kỳ canh tác: Rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 24/03/2017
Lô ruộng: XM - C6
Chu kỳ canh tác: Rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 24/03/2017
Lô ruộng: XM - B5
Chu kỳ canh tác: Củ sả
Sản phẩm canh tác: Củ xả
Ngày bắt đầu: 05/02/2017

Ba Vì

Lô ruộng: CM1B
Chu kỳ canh tác: rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 21/02/2017
Lô ruộng: CM1C
Chu kỳ canh tác: rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 21/02/2017
Lô ruộng: CM1D
Chu kỳ canh tác: Rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 21/02/2017
Lô ruộng: CM1F
Chu kỳ canh tác: Mướp đắng gai đen
Sản phẩm canh tác: Mướp đắng gai đen
Ngày bắt đầu: 20/02/2017
Lô ruộng: CM1G
Chu kỳ canh tác: Mướp hương
Sản phẩm canh tác: Mướp hương
Ngày bắt đầu: 03/04/2017
Chu kỳ canh tác: cà tím
Sản phẩm canh tác: Cà tím
Ngày bắt đầu: 31/03/2017
Lô ruộng: CM1H
Chu kỳ canh tác: ngô
Sản phẩm canh tác: ngô
Ngày bắt đầu: 20/06/2017
Chu kỳ canh tác: bí 699
Sản phẩm canh tác: Bí đỏ hồ lô
Ngày bắt đầu: 19/06/2017
Lô ruộng: CM1J
Chu kỳ canh tác: mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Rau mồng tơi
Ngày bắt đầu: 21/02/2017
Lô ruộng: CM2A
Chu kỳ canh tác: mướp đắng
Sản phẩm canh tác: Mướp đắng
Ngày bắt đầu: 21/02/2017
Lô ruộng: CM2B
Chu kỳ canh tác: Húng láng
Sản phẩm canh tác: húng láng
Ngày bắt đầu: 21/02/2017
Lô ruộng: CM2C
Chu kỳ canh tác: Rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 22/02/2017
Lô ruộng: CM2D
Chu kỳ canh tác: Bí đao xanh lai F1
Sản phẩm canh tác: Bí đao xanh
Ngày bắt đầu: 21/02/2017
Lô ruộng: CM2F
Chu kỳ canh tác: Bí 699
Sản phẩm canh tác: Bí đỏ hồ lô
Ngày bắt đầu: 22/05/2017
Lô ruộng: CM2H
Chu kỳ canh tác: Mướp đắng
Sản phẩm canh tác: Mướp đắng
Ngày bắt đầu: 28/04/2017
Lô ruộng: CM3A
Chu kỳ canh tác: bí hồ lô
Sản phẩm canh tác: Bí đỏ hồ lô
Ngày bắt đầu: 17/05/2017
Lô ruộng: CM3D
Chu kỳ canh tác: dền cơm
Sản phẩm canh tác: rau dền cơm
Ngày bắt đầu: 03/06/2017
Lô ruộng: CM3F
Chu kỳ canh tác: cải bó xôi
Sản phẩm canh tác: Cải bó xôi
Ngày bắt đầu: 24/07/2017
Chu kỳ canh tác: cải ngồng
Sản phẩm canh tác: Rau cải ngồng
Ngày bắt đầu: 24/07/2017
Chu kỳ canh tác: cải ngọt
Sản phẩm canh tác: Cải ngọt
Ngày bắt đầu: 24/07/2017
Chu kỳ canh tác: cải mơ
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 24/07/2017
Lô ruộng: CM4B
Chu kỳ canh tác: rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 22/02/2017
Lô ruộng: CM4D
Chu kỳ canh tác: Húng láng
Sản phẩm canh tác: húng láng
Ngày bắt đầu: 21/02/2017
Chu kỳ canh tác: mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Rau mồng tơi
Ngày bắt đầu: 21/02/2017
Lô ruộng: CM4E
Chu kỳ canh tác: Húng láng
Sản phẩm canh tác: húng láng
Ngày bắt đầu: 21/02/2017
Chu kỳ canh tác: Húng chó
Sản phẩm canh tác: Húng chó
Ngày bắt đầu: 28/02/2017
Chu kỳ canh tác: dền cơm
Sản phẩm canh tác: rau dền cơm
Ngày bắt đầu: 01/05/2017
Lô ruộng: CM4H
Chu kỳ canh tác: Rau muống hạt
Sản phẩm canh tác: Rau muống hạt
Ngày bắt đầu: 20/04/2017
Lô ruộng: CM3H
Chu kỳ canh tác: Đậu bắp
Sản phẩm canh tác: Đậu bắp
Ngày bắt đầu: 24/03/2017
Chu kỳ canh tác: rau ngót
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 26/03/2017
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Rau mồng tơi
Ngày bắt đầu: 26/03/2017
Lô ruộng: CM3I
Chu kỳ canh tác: Rau ngót
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 26/03/2017
Chu kỳ canh tác: gừng
Sản phẩm canh tác: Gừng giống địa phương
Ngày bắt đầu: 26/03/2017
Chu kỳ canh tác: Sả
Sản phẩm canh tác: sả
Ngày bắt đầu: 26/03/2017
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Rau mồng tơi
Ngày bắt đầu: 26/03/2017
Chu kỳ canh tác: cà pháo
Sản phẩm canh tác: Cà pháo
Ngày bắt đầu: 01/04/2017
Chu kỳ canh tác: ớt
Sản phẩm canh tác: Ớt chỉ thiên
Ngày bắt đầu: 02/05/2017
Lô ruộng: CM3K
Chu kỳ canh tác: Đậu bắp
Sản phẩm canh tác: Đậu bắp
Ngày bắt đầu: 26/03/2017
Chu kỳ canh tác: cà tím
Sản phẩm canh tác: Cà tím
Ngày bắt đầu: 03/04/2017
Chu kỳ canh tác: đậu đũa
Sản phẩm canh tác: Đậu đũa
Ngày bắt đầu: 20/05/2017
Lô ruộng: CM3L
Chu kỳ canh tác: rau cải ngồng
Sản phẩm canh tác: Rau cải ngồng
Ngày bắt đầu: 26/06/2017
Chu kỳ canh tác: rau cải mơ
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 26/06/2017
Chu kỳ canh tác: rau cải ngọt
Sản phẩm canh tác: Cải ngọt
Ngày bắt đầu: 26/06/2017
Chu kỳ canh tác: dền tía
Sản phẩm canh tác: Dền tía
Ngày bắt đầu: 26/06/2017
Chu kỳ canh tác: dền cơm
Sản phẩm canh tác: rau dền cơm
Ngày bắt đầu: 26/06/2017
Chu kỳ canh tác: cải mèo
Sản phẩm canh tác: Cải mèo
Ngày bắt đầu: 26/06/2017
Chu kỳ canh tác: dền xanh
Sản phẩm canh tác: RAU DỀN XANH
Ngày bắt đầu: 26/06/2017
Lô ruộng: CM3M
Chu kỳ canh tác: Cà tím
Sản phẩm canh tác: Cà tím
Ngày bắt đầu: 21/02/2017
Chu kỳ canh tác: bí hồ lô
Sản phẩm canh tác: Bí đỏ hồ lô
Ngày bắt đầu: 30/05/2017
Lô ruộng: CM3N
Chu kỳ canh tác: đậu đũa
Sản phẩm canh tác: Đậu đũa
Ngày bắt đầu: 28/05/2017
Lô ruộng: CM2K
Chu kỳ canh tác: dền cơm
Sản phẩm canh tác: rau dền cơm
Ngày bắt đầu: 29/05/2017
Chu kỳ canh tác: bí hồ lô
Sản phẩm canh tác: Bí đỏ hồ lô
Ngày bắt đầu: 01/05/2017
Lô ruộng: CM2L
Chu kỳ canh tác: mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Rau mồng tơi
Ngày bắt đầu: 02/04/2017
Chu kỳ canh tác: bí đỏ
Sản phẩm canh tác: Bí đỏ hồ lô
Ngày bắt đầu: 31/05/2017
Lô ruộng: CM2I
Chu kỳ canh tác: bí đao chanh
Sản phẩm canh tác: Bí đao Chanh
Ngày bắt đầu: 30/04/2017
Lô ruộng: CM2J
Chu kỳ canh tác: bí đỏ
Sản phẩm canh tác: Bí đỏ hồ lô
Ngày bắt đầu: 07/05/2017
Chu kỳ canh tác: bí đỏ
Sản phẩm canh tác: Bí đỏ hồ lô
Ngày bắt đầu: 09/05/2017
Lô ruộng: CM4G1a
Chu kỳ canh tác: Rau ngót
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 18/02/2017
Chu kỳ canh tác: đậu đũa
Sản phẩm canh tác: Đậu đũa
Ngày bắt đầu: 17/05/2017
Chu kỳ canh tác: rau cải ngồng
Sản phẩm canh tác: Rau cải ngồng
Ngày bắt đầu: 25/06/2017
Chu kỳ canh tác: rau cải mơ
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 25/06/2017
Chu kỳ canh tác: rau cải mèo
Sản phẩm canh tác: Cải mèo
Ngày bắt đầu: 25/06/2017
Chu kỳ canh tác: dền cơm
Sản phẩm canh tác: rau dền cơm
Ngày bắt đầu: 25/06/2017
Chu kỳ canh tác: hành hoa
Sản phẩm canh tác: hành lá
Ngày bắt đầu: 15/06/2017
Lô ruộng: CM4G2
Chu kỳ canh tác: lặc lày
Sản phẩm canh tác: lặc lày
Ngày bắt đầu: 26/04/2017
Chu kỳ canh tác: bí đao chanh
Sản phẩm canh tác: Bí đao Chanh
Ngày bắt đầu: 30/04/2017
Lô ruộng: CM4G3
Chu kỳ canh tác: dền cơm
Sản phẩm canh tác: rau dền cơm
Ngày bắt đầu: 29/05/2017
Lô ruộng: CM3E1
Chu kỳ canh tác: Bí đỏ
Sản phẩm canh tác: Bí đỏ hồ lô
Ngày bắt đầu: 02/02/2017
Lô ruộng: CM3F2
Chu kỳ canh tác: Rau đay
Sản phẩm canh tác: Rau đay
Ngày bắt đầu: 18/06/2017
Lô ruộng: CM2I3
Chu kỳ canh tác: Mướp hương
Sản phẩm canh tác: Mướp hương
Ngày bắt đầu: 21/02/2017
Chu kỳ canh tác: lặc lày
Sản phẩm canh tác: lặc lày
Ngày bắt đầu: 21/02/2017
Lô ruộng: CM4F1
Chu kỳ canh tác: Đậu đũa
Sản phẩm canh tác: Đậu đũa
Ngày bắt đầu: 20/04/2017
Lô ruộng: CM1B1
Chu kỳ canh tác: Rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 19/02/2017
Lô ruộng: CM1B2
Chu kỳ canh tác: Rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 18/02/2017
Lô ruộng: CM1B3
Chu kỳ canh tác: rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 18/02/2017
Lô ruộng: CM1B4
Chu kỳ canh tác: rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 28/02/2017
Lô ruộng: CM1B5
Chu kỳ canh tác: rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 19/02/2017
Lô ruộng: CM1B6
Chu kỳ canh tác: rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 20/02/2017
Lô ruộng: CM1M
Chu kỳ canh tác: cà bát xanh
Sản phẩm canh tác: Cà bát xanh
Ngày bắt đầu: 01/03/2017
Lô ruộng: CM1C1
Chu kỳ canh tác: rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 26/02/2017
Lô ruộng: CM1C2
Chu kỳ canh tác: rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 22/02/2017
Lô ruộng: CM1C3
Chu kỳ canh tác: Rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 28/02/2017
Lô ruộng: CM1C4
Chu kỳ canh tác: rau muống
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 23/02/2017
Lô ruộng: CM4B1
Chu kỳ canh tác: Rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 22/02/2017
Lô ruộng: CM4B2
Chu kỳ canh tác: rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 21/02/2017
Lô ruộng: CM4B3
Chu kỳ canh tác: Rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 22/02/2017
Lô ruộng: CM4B4
Chu kỳ canh tác: Rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 22/02/2017
Lô ruộng: CM4B5
Chu kỳ canh tác: Rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 22/02/2017
Lô ruộng: CM4B6
Chu kỳ canh tác: Rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 21/02/2017
Lô ruộng: CM1J2
Chu kỳ canh tác: rau muống hạt
Sản phẩm canh tác: Rau muống hạt
Ngày bắt đầu: 23/04/2017
Lô ruộng: CM2H1
Chu kỳ canh tác: bí đỏ
Sản phẩm canh tác: Bí đỏ hồ lô
Ngày bắt đầu: 01/05/2017
Lô ruộng: CM11A
Chu kỳ canh tác: bí hồ lô
Sản phẩm canh tác: Bí đỏ hồ lô
Ngày bắt đầu: 26/02/2017
Chu kỳ canh tác: đậu đũa
Sản phẩm canh tác: Đậu đũa
Ngày bắt đầu: 09/05/2017
Chu kỳ canh tác: bí hồ lô
Sản phẩm canh tác: Bí đỏ hồ lô
Ngày bắt đầu: 26/05/2017
Lô ruộng: CM12D
Chu kỳ canh tác: Mướp hương
Sản phẩm canh tác: Mướp hương
Ngày bắt đầu: 19/03/2017
Lô ruộng: CM11B
Chu kỳ canh tác: Đậu đũa
Sản phẩm canh tác: Đậu đũa
Ngày bắt đầu: 16/05/2017
Lô ruộng: CM3O
Chu kỳ canh tác: bí hồ lô
Sản phẩm canh tác: Bí đỏ hồ lô
Ngày bắt đầu: 28/05/2017
Lô ruộng: CM20A
Chu kỳ canh tác: Mướp đắng gai đen
Sản phẩm canh tác: Mướp đắng gai đen
Ngày bắt đầu: 15/04/2017
Lô ruộng: CM12E
Chu kỳ canh tác: bầu sao
Sản phẩm canh tác: Bầu sao
Ngày bắt đầu: 24/06/2017
Lô ruộng: CM12F
Chu kỳ canh tác: bí đao chanh
Sản phẩm canh tác: Bí đao Chanh
Ngày bắt đầu: 25/06/2017
Lô ruộng: CM12G
Chu kỳ canh tác: dền cơm
Sản phẩm canh tác: rau dền cơm
Ngày bắt đầu: 14/06/2017
Lô ruộng: CM20B
Chu kỳ canh tác: cà pháo xanh
Sản phẩm canh tác: Cà pháo
Ngày bắt đầu: 12/04/2017
Lô ruộng: CM20C
Chu kỳ canh tác: cà pháo xanh
Sản phẩm canh tác: Cà pháo
Ngày bắt đầu: 12/04/2017
Lô ruộng: CM20D
Chu kỳ canh tác: mướp đắng gai trơn
Sản phẩm canh tác: Mướp đắng
Ngày bắt đầu: 10/05/2017
Lô ruộng: 14A
Chu kỳ canh tác: Đậu đũa
Sản phẩm canh tác: Đậu đũa
Ngày bắt đầu: 29/06/2017

Tại sao nên dùng rau sạch Ravi

Toàn bộ quá trình sản xuất được minh bạch bằng camera 24/7
RAVI là rau sạch đầu tiên và duy nhất công khai mọi quá trình sản xuất cho người tiêu dùng qua hệ thống camera 24/7
Xem chi tiết
Bạn có mọi thông tin về sản phẩm qua Nhật ký điện tử
RAVI là rau sạch đầu tiên và duy nhất mà bạn có thể truy xuất nguồn gốc chi tiết, biết chính xác gói rau của mình đã được trồng như thế nào, từ khi làm đất, gieo hạt đến khi thu hoạch, thông qua hệ thống Nhật ký điện tử.
Xem chi tiết
Bạn được bảo vệ bằng tem chống giả RAVI
RAVI Ià rau sạch đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có tem chống giả trong từng gói rau. Dù bạn mua rau sạch RAVI ở đâu, chỉ cần kiểm tra tem chống giả có hiệu lực, đó chắc chắn không phải rau bị trà trộn
Xem chi tiết