Trang trại Sinh thái bền vững Đông Xuân

Xuân Mai

Lô ruộng: XM - A2.1
Chu kỳ canh tác: Đay 010419
Sản phẩm canh tác: Rau đay
Ngày bắt đầu: 01/04/2019
Lô ruộng: XM - B3.1
Chu kỳ canh tác: Rau ngót
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 17/03/2018
Lô ruộng: XM - B3.3
Chu kỳ canh tác: Rau lang ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau lang ngọn
Ngày bắt đầu: 02/05/2018
Chu kỳ canh tác: Rau ngót 191218
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 19/12/2018
Lô ruộng: XM - B4.1
Chu kỳ canh tác: Rau ngót 261218
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 26/12/2018
Lô ruộng: XM - B4.3
Chu kỳ canh tác: Lặc lè 300519
Sản phẩm canh tác: lặc lày
Ngày bắt đầu: 30/05/2019
Lô ruộng: XM - B4.4
Chu kỳ canh tác: Bí đao xanh 160419
Sản phẩm canh tác: Bí đao xanh
Ngày bắt đầu: 16/04/2019
Chu kỳ canh tác: Mướp hương 160419
Sản phẩm canh tác: Mướp hương
Ngày bắt đầu: 16/04/2019
Lô ruộng: XM - C2
Chu kỳ canh tác: Muống ngọn nhỏ 220119
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 22/01/2019
Lô ruộng: XM -C3
Chu kỳ canh tác: Muống ngọn nhỏ 150119
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 15/01/2019
Lô ruộng: XM - C4
Chu kỳ canh tác: Muống ta 120119
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 12/01/2019
Lô ruộng: XM - C6
Chu kỳ canh tác: muống ta 250918
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 25/09/2018
Lô ruộng: XM - B5
Chu kỳ canh tác: Củ sả
Sản phẩm canh tác: Sả
Ngày bắt đầu: 05/02/2017
Lô ruộng: XM - A1.1
Chu kỳ canh tác: Rau ngót 231218
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 23/12/2018
Lô ruộng: XM - B3.7
Chu kỳ canh tác: Rau ngót 291218
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 29/12/2018
Lô ruộng: XM - A1.14
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi 231218
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 23/12/2018
Lô ruộng: XM - A1.15
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi 100719
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 10/07/2019
Lô ruộng: XM - A1.16
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi 050319
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 05/03/2019
Lô ruộng: XM - A1.19
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi 150319
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 15/03/2019
Lô ruộng: XM - A1.20
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 10/04/2019
Lô ruộng: XM - A1.26
Chu kỳ canh tác: Húng láng 180319
Sản phẩm canh tác: húng láng
Ngày bắt đầu: 18/03/2019
Lô ruộng: XM - A1.32
Chu kỳ canh tác: muống ngọn nhỏ 230319
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 23/03/2019
Lô ruộng: XM - A1.33
Chu kỳ canh tác: Muống ngọn nhỏ 190319
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 19/03/2019
Lô ruộng: XM - A1.35
Chu kỳ canh tác: Muống ngọn nhỏ 060219
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 06/03/2019
Lô ruộng: XM - A1.34
Chu kỳ canh tác: Muống ngọn nhỏ 120319
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 12/03/2019
Lô ruộng: XM - A1.36
Chu kỳ canh tác: Muống ngọn nhỏ 280219
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 28/02/2019
Lô ruộng: XM - A1.38
Chu kỳ canh tác: Muống ngọn nhỏ 230219
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 23/02/2019
Lô ruộng: XM - A2.13
Chu kỳ canh tác: Cải mèo 050819
Sản phẩm canh tác: Cải mèo
Ngày bắt đầu: 05/08/2019
Chu kỳ canh tác: Cải ngồng 050819
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 05/08/2019
Lô ruộng: XM - A2.15
Chu kỳ canh tác: Dền đỏ 050819
Sản phẩm canh tác: Rau dền đỏ
Ngày bắt đầu: 05/08/2019
Chu kỳ canh tác: Cải mèo 020819
Sản phẩm canh tác: Cải mèo
Ngày bắt đầu: 02/08/2019
Chu kỳ canh tác: Dền đỏ 020819
Sản phẩm canh tác: Rau dền đỏ
Ngày bắt đầu: 02/08/2019
Lô ruộng: XM - A2.19
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi 010219
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 01/02/2019
Lô ruộng: XM - A2.22
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi 130719
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 13/07/2019
Lô ruộng: XM - A2.23
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi 240519
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 24/05/2019
Lô ruộng: XM - A2.26
Chu kỳ canh tác: Dền đỏ 170719
Sản phẩm canh tác: Rau dền đỏ
Ngày bắt đầu: 17/07/2019
Chu kỳ canh tác: Cải mơ 170719
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 17/07/2019
Lô ruộng: XM - A2.27
Chu kỳ canh tác: Húng láng 180319
Sản phẩm canh tác: húng láng
Ngày bắt đầu: 18/03/2019
Chu kỳ canh tác: Kinh giới 160319
Sản phẩm canh tác: Kinh giới
Ngày bắt đầu: 16/03/2019
Chu kỳ canh tác: Cải mèo 170719
Sản phẩm canh tác: Cải mèo
Ngày bắt đầu: 17/07/2019
Lô ruộng: XM - A2.28
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi 180319
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 18/03/2019
Lô ruộng: XM - A2.31
Chu kỳ canh tác: Dền đỏ 260719
Sản phẩm canh tác: Rau dền đỏ
Ngày bắt đầu: 26/07/2019
Chu kỳ canh tác: Cải mèo 260719 . 31 37
Sản phẩm canh tác: Cải mèo
Ngày bắt đầu: 26/07/2019
Lô ruộng: XM - A2.33
Chu kỳ canh tác: Cải ngồng 250719
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 25/07/2019
Lô ruộng: XM - A2.34
Chu kỳ canh tác: Cải mèo 250719
Sản phẩm canh tác: Cải mèo
Ngày bắt đầu: 25/07/2019
Lô ruộng: XM - A2.35
Chu kỳ canh tác: Dền đỏ 250719
Sản phẩm canh tác: Rau dền đỏ
Ngày bắt đầu: 25/07/2019
Lô ruộng: XM - A2.37
Chu kỳ canh tác: Cải ngồng 260719
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 26/07/2019
Lô ruộng: XM - A2.40
Chu kỳ canh tác: Dền đỏ 220719
Sản phẩm canh tác: Rau dền đỏ
Ngày bắt đầu: 22/07/2019
Chu kỳ canh tác: Cải mèo 220719
Sản phẩm canh tác: Cải mèo
Ngày bắt đầu: 22/07/2019
Lô ruộng: XM - A2.41
Chu kỳ canh tác: Cải ngồng 220719
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 22/07/2019
Lô ruộng: XM - A2.47
Chu kỳ canh tác: Tía tô 200319
Sản phẩm canh tác: Tía tô
Ngày bắt đầu: 20/03/2019

Ba Vì

Lô ruộng: CM1B
Chu kỳ canh tác: Muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 28/06/2019
Lô ruộng: CM1E
Chu kỳ canh tác: Ngồng+bẹ xanh-L4-01/08/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 01/08/2019
Chu kỳ canh tác: Bẹ xanh-L5-01/08/2019
Sản phẩm canh tác: Cải bẹ xanh
Ngày bắt đầu: 01/08/2019
Chu kỳ canh tác: Cải mơ-L6,7-05/08/2019
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 05/08/2019
Lô ruộng: CM2C
Chu kỳ canh tác: Ngồng-L8,9-29/07/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 29/07/2019
Chu kỳ canh tác: Xà lách xoăn-L6,7-06/08/2019
Sản phẩm canh tác: Xà lách xoăn
Ngày bắt đầu: 06/08/2019
Chu kỳ canh tác: Cải Mơ-L4,5-8/8/2019
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 08/08/2019
Chu kỳ canh tác: Cải mơ-L1-12/08/2019
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 12/08/2019
Chu kỳ canh tác: Cải ngọt-L2-12/08/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngọt
Ngày bắt đầu: 12/08/2019
Lô ruộng: CM2H
Chu kỳ canh tác: Muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 01/07/2019
Chu kỳ canh tác: Dưa chuột-L4,5-22/07/2019
Sản phẩm canh tác: Dưa chuột
Ngày bắt đầu: 22/07/2019
Chu kỳ canh tác: Dưa chuột- L1,2,3-30/07/2019
Sản phẩm canh tác: Dưa chuột
Ngày bắt đầu: 30/07/2019
Lô ruộng: CM3E
Chu kỳ canh tác: Mơ-L3,4-21/07/2019
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 21/07/2019
Chu kỳ canh tác: Mơ-L1,2-25/07/2019
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 25/07/2019
Chu kỳ canh tác: Bí quả-L10,11,12
Sản phẩm canh tác: Bí đỏ
Ngày bắt đầu: 05/08/2019
Chu kỳ canh tác: Ngồng-L6-06/08/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 06/08/2019
Chu kỳ canh tác: Ngọt-L5-06/08/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngọt
Ngày bắt đầu: 06/08/2019
Chu kỳ canh tác: Cải mơ-L11+12-16/08/2019
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 16/08/2019
Lô ruộng: CM3F
Chu kỳ canh tác: Ngồng-L5,6-22/07/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 22/07/2019
Chu kỳ canh tác: Ngồng-L10,11-25/07/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 25/07/2019
Chu kỳ canh tác: Mơ+Chíp-L2-29/07/2019
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 29/07/2019
Chu kỳ canh tác: Mơ-L3-29/07/2019
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 29/07/2019
Chu kỳ canh tác: Ngọt+Chíp-L4-29/07/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngọt
Ngày bắt đầu: 29/07/2019
Chu kỳ canh tác: Ngọt-L1-01/08/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngọt
Ngày bắt đầu: 01/08/2019
Lô ruộng: CM3G
Chu kỳ canh tác: Mơ-L1,2-19/07/2019
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 19/07/2019
Chu kỳ canh tác: Ngồng-L8-25/07/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 25/07/2019
Chu kỳ canh tác: Mơ-L3-25/07/2019
Sản phẩm canh tác: Cải bẹ xanh
Ngày bắt đầu: 25/07/2019
Chu kỳ canh tác: Mơ-L6,7-22/07/2019
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 22/07/2019
Chu kỳ canh tác: Bí ngọn-L9,10-05/08/2019
Sản phẩm canh tác: Bí ăn ngọn
Ngày bắt đầu: 05/08/2019
Lô ruộng: CM4A
Chu kỳ canh tác: Ngọt-L1-19/07/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngọt
Ngày bắt đầu: 19/07/2019
Chu kỳ canh tác: Ngọt-L2-30/07/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngọt
Ngày bắt đầu: 25/07/2019
Chu kỳ canh tác: Ngồng-L5-05/08/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 05/08/2019
Chu kỳ canh tác: Ngồng-L5-8/8/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 08/08/2019
Chu kỳ canh tác: Ngọt-L4-8/8/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngọt
Ngày bắt đầu: 08/08/2019
Lô ruộng: CM4B
Chu kỳ canh tác: Muống hạt
Sản phẩm canh tác: Muống hạt
Ngày bắt đầu: 25/04/2019
Lô ruộng: CM4T
Chu kỳ canh tác: Mướp hương
Sản phẩm canh tác: Mướp hương
Ngày bắt đầu: 01/05/2019
Lô ruộng: CM3H
Chu kỳ canh tác: rau ngót
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 01/01/2018
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 28/10/2018
Lô ruộng: CM2K
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 30/07/2017
Lô ruộng: CM2I
Chu kỳ canh tác: Ngọt-L6-22/07/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngọt
Ngày bắt đầu: 22/07/2019
Chu kỳ canh tác: Cải ngồng-L-8/8/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 08/08/2019
Chu kỳ canh tác: Cải ngồng-L7-12/08/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 12/08/2019
Chu kỳ canh tác: Cải mơ-L8-12/08/2019
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 12/08/2019
Lô ruộng: CM4G
Chu kỳ canh tác: Rau ngót
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 18/02/2017
Chu kỳ canh tác: Rau dền cơm
Sản phẩm canh tác: Rau dền cơm
Ngày bắt đầu: 23/04/2019
Chu kỳ canh tác: Mướp đắng
Sản phẩm canh tác: Mướp đắng
Ngày bắt đầu: 01/04/2019
Chu kỳ canh tác: Ngồng-L12,13,14-19/07/2029
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 19/07/2019
Chu kỳ canh tác: Ngồng +bẹ xanh-L15-01/08/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 01/08/2019
Chu kỳ canh tác: Cải chip-L15-12/08/2019
Sản phẩm canh tác: Cải chíp
Ngày bắt đầu: 12/08/2019
Chu kỳ canh tác: Cải Ngồng-L17-12/08/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 12/08/2019
Chu kỳ canh tác: Đậu đũa
Sản phẩm canh tác: Đậu đũa
Ngày bắt đầu: 05/06/2019
Chu kỳ canh tác: Cải ngồng-L15-12/08/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 12/08/2019
Chu kỳ canh tác: Cải Ngồng-L5-15/08/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 16/08/2019
Chu kỳ canh tác: Cải ngọt-L8-16/08/2019
Sản phẩm canh tác: Cải ngọt
Ngày bắt đầu: 16/08/2019
Lô ruộng: CM4G2
Chu kỳ canh tác: Bầu quả
Sản phẩm canh tác: Bầu quả
Ngày bắt đầu: 15/01/2019
Lô ruộng: CM3F2
Chu kỳ canh tác: Rau đay
Sản phẩm canh tác: Rau đay
Ngày bắt đầu: 24/02/2019
Lô ruộng: CM2I2
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 25/11/2018
Lô ruộng: CM12D
Chu kỳ canh tác: Mướp hương
Sản phẩm canh tác: Mướp hương
Ngày bắt đầu: 28/01/2019
Chu kỳ canh tác: Rau dền cơm
Sản phẩm canh tác: Rau dền cơm
Ngày bắt đầu: 25/03/2019
Lô ruộng: CM14A
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 20/02/2019
Lô ruộng: CM4A1
Chu kỳ canh tác: Rau dền cơm
Sản phẩm canh tác: Rau dền cơm
Ngày bắt đầu: 10/05/2019
Lô ruộng: CM12C
Chu kỳ canh tác: Mướp đắng
Sản phẩm canh tác: Mướp đắng
Ngày bắt đầu: 01/04/2019
Lô ruộng: CM13C
Chu kỳ canh tác: Mướp hương
Sản phẩm canh tác: Mướp hương
Ngày bắt đầu: 31/03/2019
Chu kỳ canh tác: Mướp đắng
Sản phẩm canh tác: Mướp đắng
Ngày bắt đầu: 15/04/2019

Chứng nhận