Đông Xuân

Xuân Mai

Lô ruộng: XM - A2.4
Chu kỳ canh tác: Rau muống
Sản phẩm canh tác: Rau muống hạt
Ngày bắt đầu: 19/12/2017
Lô ruộng: XM - B1.1
Chu kỳ canh tác: Bí ăn ngọn
Sản phẩm canh tác: Bí ăn ngọn
Ngày bắt đầu: 20/11/2017
Lô ruộng: XM - B1.2
Chu kỳ canh tác: Bí đỏ
Sản phẩm canh tác: Bí đỏ
Ngày bắt đầu: 23/11/2017
Lô ruộng: XM - B1.3
Chu kỳ canh tác: Cà chua
Sản phẩm canh tác: Cà chua
Ngày bắt đầu: 03/12/2017
Lô ruộng: XM - B3.1
Chu kỳ canh tác: Khoai tây
Sản phẩm canh tác: khoai tây
Ngày bắt đầu: 28/10/2017
Lô ruộng: XM - B3.2
Chu kỳ canh tác: Khoai tây
Sản phẩm canh tác: khoai tây
Ngày bắt đầu: 16/01/2018
Lô ruộng: XM - B3.3
Chu kỳ canh tác: Đậu cove
Sản phẩm canh tác: Đậu Cove Leo
Ngày bắt đầu: 09/11/2017
Lô ruộng: XM - B3.4
Chu kỳ canh tác: Khoai tây
Sản phẩm canh tác: khoai tây
Ngày bắt đầu: 21/01/2018
Lô ruộng: XM - B4.1
Chu kỳ canh tác: Su su
Sản phẩm canh tác: Su su quả
Ngày bắt đầu: 22/10/2017
Lô ruộng: XM -C1
Chu kỳ canh tác: Rau cần
Sản phẩm canh tác: Rau cần nước
Ngày bắt đầu: 08/01/2018
Lô ruộng: XM- B3.5
Chu kỳ canh tác: Dưa chuột
Sản phẩm canh tác: Dưa chuột
Ngày bắt đầu: 31/12/2017
Lô ruộng: XM - C2
Chu kỳ canh tác: Cải Xoong
Sản phẩm canh tác: Cải xoong
Ngày bắt đầu: 18/01/2018
Lô ruộng: XM - C4
Chu kỳ canh tác: Rau muống
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 30/08/2017
Lô ruộng: XM - C5
Chu kỳ canh tác: Rau muống
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 30/08/2017
Lô ruộng: XM - C6
Chu kỳ canh tác: Rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 30/08/2017
Chu kỳ canh tác: Rau muống
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 30/08/2017
Lô ruộng: XM - B5
Chu kỳ canh tác: Củ sả
Sản phẩm canh tác: Sả
Ngày bắt đầu: 05/02/2017
Lô ruộng: XM - A1.11
Chu kỳ canh tác: Cà chua
Sản phẩm canh tác: Cà chua
Ngày bắt đầu: 17/11/2017
Lô ruộng: XM - A2.8
Chu kỳ canh tác: Đậu Hà Lan
Sản phẩm canh tác: Đậu Hà Lan
Ngày bắt đầu: 26/12/2017
Lô ruộng: XM - A1.7
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Rau mồng tơi
Ngày bắt đầu: 16/09/2017
Lô ruộng: XM - A1.1
Chu kỳ canh tác: Cải bắp
Sản phẩm canh tác: Cải bắp
Ngày bắt đầu: 16/12/2017
Lô ruộng: XM - A1.4
Chu kỳ canh tác: Cải bắp
Sản phẩm canh tác: Cải bắp
Ngày bắt đầu: 09/11/2017
Lô ruộng: XM - A1.8
Chu kỳ canh tác: Khoai tây
Sản phẩm canh tác: khoai tây
Ngày bắt đầu: 06/11/2017
Lô ruộng: XM - B3.6
Chu kỳ canh tác: Rau ngót
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 20/12/2017
Lô ruộng: XM - B2.8
Chu kỳ canh tác: Đậu cove
Sản phẩm canh tác: Đậu Cove Leo
Ngày bắt đầu: 26/12/2017
Lô ruộng: XM - B2.10
Chu kỳ canh tác: Dưa chuột
Sản phẩm canh tác: Dưa chuột
Ngày bắt đầu: 05/01/2018
Lô ruộng: XM - B2.9
Chu kỳ canh tác: Bí ăn ngọn
Sản phẩm canh tác: Bí ăn ngọn
Ngày bắt đầu: 13/01/2018
Lô ruộng: XM - B4
Chu kỳ canh tác: Khoai tây
Sản phẩm canh tác: khoai tây
Ngày bắt đầu: 22/01/2018
Lô ruộng: XM - B2.1.3
Chu kỳ canh tác: Cải cúc
Sản phẩm canh tác: Cải cúc
Ngày bắt đầu: 01/01/2018
Lô ruộng: XM - B2.1.4
Chu kỳ canh tác: Rau mùi
Sản phẩm canh tác: Rau mùi tía
Ngày bắt đầu: 03/01/2018
Lô ruộng: XM - B2.1.5
Chu kỳ canh tác: Cải cúc
Sản phẩm canh tác: Cải cúc
Ngày bắt đầu: 04/01/2018

Ba Vì

Lô ruộng: CM1E
Chu kỳ canh tác: Cải bắp
Sản phẩm canh tác: Cải bắp
Ngày bắt đầu: 15/12/2017
Lô ruộng: CM1F
Chu kỳ canh tác: Cải cúc
Sản phẩm canh tác: Cải cúc
Ngày bắt đầu: 25/12/2017
Chu kỳ canh tác: Thì là
Sản phẩm canh tác: Thì là
Ngày bắt đầu: 25/12/2017
Chu kỳ canh tác: Rau mùi tía
Sản phẩm canh tác: Rau mùi tía
Ngày bắt đầu: 25/12/2017
Lô ruộng: CM1G
Chu kỳ canh tác: Cà bát xanh
Sản phẩm canh tác: Cà bát xanh
Ngày bắt đầu: 14/09/2017
Chu kỳ canh tác: Cà tím dài
Sản phẩm canh tác: Cà tím
Ngày bắt đầu: 14/09/2017
Chu kỳ canh tác: Cải bắp
Sản phẩm canh tác: Cải bắp
Ngày bắt đầu: 17/10/2017
Chu kỳ canh tác: Cần tây
Sản phẩm canh tác: Cần tây
Ngày bắt đầu: 15/12/2017
Chu kỳ canh tác: Rau dền đỏ
Sản phẩm canh tác: Rau dền đỏ
Ngày bắt đầu: 10/01/2018
Chu kỳ canh tác: Cải cúc
Sản phẩm canh tác: Cải cúc
Ngày bắt đầu: 14/01/2018
Chu kỳ canh tác: Rau dền cơm
Sản phẩm canh tác: Rau dền cơm
Ngày bắt đầu: 14/01/2018
Lô ruộng: CM2A
Chu kỳ canh tác: Su hào
Sản phẩm canh tác: Su hào
Ngày bắt đầu: 03/01/2018
Chu kỳ canh tác: Rau mùi tía
Sản phẩm canh tác: Rau mùi tía
Ngày bắt đầu: 25/12/2017
Chu kỳ canh tác: Cải cúc
Sản phẩm canh tác: Cải cúc
Ngày bắt đầu: 28/12/2017
Lô ruộng: CM2C
Chu kỳ canh tác: cải cúc
Sản phẩm canh tác: Cải cúc
Ngày bắt đầu: 01/11/2017
Lô ruộng: CM2F
Chu kỳ canh tác: Súp lơ xanh
Sản phẩm canh tác: Súp lơ xanh
Ngày bắt đầu: 05/11/2017
Chu kỳ canh tác: Cải bắp
Sản phẩm canh tác: Cải bắp
Ngày bắt đầu: 05/11/2017
Lô ruộng: CM3A
Chu kỳ canh tác: Lặc lày
Sản phẩm canh tác: lặc lày
Ngày bắt đầu: 22/08/2017
Lô ruộng: CM3F
Chu kỳ canh tác: củ cải trắng
Sản phẩm canh tác: Củ cải
Ngày bắt đầu: 01/11/2017
Lô ruộng: CM3G
Chu kỳ canh tác: Cải cúc
Sản phẩm canh tác: Cải cúc
Ngày bắt đầu: 02/11/2017
Lô ruộng: CM4B
Chu kỳ canh tác: Cải mèo
Sản phẩm canh tác: Cải mèo
Ngày bắt đầu: 01/11/2017
Lô ruộng: CM4C
Chu kỳ canh tác: Su hào
Sản phẩm canh tác: Su hào
Ngày bắt đầu: 15/11/2017
Chu kỳ canh tác: Cải bắp
Sản phẩm canh tác: Cải bắp
Ngày bắt đầu: 18/12/2017
Lô ruộng: CM4D
Chu kỳ canh tác: Cà chua
Sản phẩm canh tác: Cà chua
Ngày bắt đầu: 22/09/2017
Lô ruộng: CM4E
Chu kỳ canh tác: Cần tây
Sản phẩm canh tác: Cần tây
Ngày bắt đầu: 10/12/2017
Lô ruộng: CM3H
Chu kỳ canh tác: Súp lơ xanh
Sản phẩm canh tác: Súp lơ xanh
Ngày bắt đầu: 28/09/2017
Lô ruộng: CM3I
Chu kỳ canh tác: gừng
Sản phẩm canh tác: Gừng giống địa phương
Ngày bắt đầu: 26/03/2017
Chu kỳ canh tác: Ớt chỉ thiên
Sản phẩm canh tác: Ớt chỉ thiên
Ngày bắt đầu: 07/09/2017
Chu kỳ canh tác: Đậu Cove
Sản phẩm canh tác: Đậu Cove Leo
Ngày bắt đầu: 17/10/2017
Lô ruộng: CM3K
Chu kỳ canh tác: Cà rốt
Sản phẩm canh tác: cà rốt
Ngày bắt đầu: 16/10/2017
Lô ruộng: CM3L
Chu kỳ canh tác: Đậu Cove leo
Sản phẩm canh tác: Đậu Cove Leo
Ngày bắt đầu: 02/11/2017
Lô ruộng: CM3N1
Chu kỳ canh tác: Su hào
Sản phẩm canh tác: Su hào
Ngày bắt đầu: 26/11/2017
Lô ruộng: CM2K
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Rau mồng tơi
Ngày bắt đầu: 30/07/2017
Chu kỳ canh tác: Su hào
Sản phẩm canh tác: Su hào
Ngày bắt đầu: 23/11/2017
Chu kỳ canh tác: Súp lơ xanh
Sản phẩm canh tác: Súp lơ xanh
Ngày bắt đầu: 01/12/2017
Chu kỳ canh tác: Súp lơ xanh
Sản phẩm canh tác: Súp lơ xanh
Ngày bắt đầu: 20/01/2018
Lô ruộng: CM2M
Chu kỳ canh tác: Cà rốt
Sản phẩm canh tác: cà rốt
Ngày bắt đầu: 23/10/2017
Lô ruộng: CM2J
Chu kỳ canh tác: Cải bắp
Sản phẩm canh tác: Cải bắp
Ngày bắt đầu: 10/01/2018
Chu kỳ canh tác: Su hào
Sản phẩm canh tác: Su hào
Ngày bắt đầu: 10/01/2018
Chu kỳ canh tác: Xà lách cuộn
Sản phẩm canh tác: Xà lách cuộn
Ngày bắt đầu: 20/12/2017
Chu kỳ canh tác: Hành lá
Sản phẩm canh tác: hành lá
Ngày bắt đầu: 30/12/2017
Chu kỳ canh tác: Cải cúc
Sản phẩm canh tác: Cải cúc
Ngày bắt đầu: 15/12/2017
Lô ruộng: CM4G2
Chu kỳ canh tác: Su su quả
Sản phẩm canh tác: Su su quả
Ngày bắt đầu: 01/11/2017
Chu kỳ canh tác: Bầu sao
Sản phẩm canh tác: Bầu Sao
Ngày bắt đầu: 20/10/2017
Chu kỳ canh tác: Su hào
Sản phẩm canh tác: Su hào
Ngày bắt đầu: 28/11/2017
Chu kỳ canh tác: Cải cúc
Sản phẩm canh tác: Cải cúc
Ngày bắt đầu: 01/12/2017
Chu kỳ canh tác: Tỏi tây
Sản phẩm canh tác: Tỏi tây
Ngày bắt đầu: 14/11/2017
Lô ruộng: CM4G3
Chu kỳ canh tác: Thì là
Sản phẩm canh tác: Thì là
Ngày bắt đầu: 22/11/2017
Chu kỳ canh tác: Rau dền cơm
Sản phẩm canh tác: Rau dền cơm
Ngày bắt đầu: 01/12/2017
Lô ruộng: CM3G2
Chu kỳ canh tác: Súp lơ
Sản phẩm canh tác: Súp lơ xanh
Ngày bắt đầu: 14/11/2017
Lô ruộng: CM3E1
Chu kỳ canh tác: Su hào
Sản phẩm canh tác: Su hào
Ngày bắt đầu: 13/08/2017
Chu kỳ canh tác: Củ cải trắng
Sản phẩm canh tác: Củ cải
Ngày bắt đầu: 15/10/2017
Lô ruộng: CM3E2
Chu kỳ canh tác: Cải bắp
Sản phẩm canh tác: Cải bắp
Ngày bắt đầu: 15/12/2017
Lô ruộng: CM3F1
Chu kỳ canh tác: Su hào
Sản phẩm canh tác: Su hào
Ngày bắt đầu: 01/12/2017
Lô ruộng: CM3F2
Chu kỳ canh tác: Súp lơ
Sản phẩm canh tác: Súp lơ xanh
Ngày bắt đầu: 19/10/2017
Chu kỳ canh tác: Hành lá
Sản phẩm canh tác: hành lá
Ngày bắt đầu: 21/11/2017
Chu kỳ canh tác: Thì là
Sản phẩm canh tác: Thì là
Ngày bắt đầu: 01/12/2017
Lô ruộng: CM2I1
Chu kỳ canh tác: Mướp hương
Sản phẩm canh tác: Mướp hương
Ngày bắt đầu: 09/08/2017
Lô ruộng: CM2I2
Chu kỳ canh tác: Bí đao chanh
Sản phẩm canh tác: Bí đao Chanh
Ngày bắt đầu: 01/09/2017
Chu kỳ canh tác: Bí đao xanh
Sản phẩm canh tác: Bí đao xanh
Ngày bắt đầu: 09/09/2017
Chu kỳ canh tác: cải mơ
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 13/11/2017
Chu kỳ canh tác: Xà lách cuộn
Sản phẩm canh tác: Xà lách cuộn
Ngày bắt đầu: 13/11/2017
Chu kỳ canh tác: Cải cúc
Sản phẩm canh tác: Cải cúc
Ngày bắt đầu: 01/12/2017
Chu kỳ canh tác: Hành lá
Sản phẩm canh tác: hành lá
Ngày bắt đầu: 28/12/2017
Lô ruộng: CM2I3
Chu kỳ canh tác: Cải mèo
Sản phẩm canh tác: Cải mèo
Ngày bắt đầu: 22/09/2017
Chu kỳ canh tác: Bầu sao
Sản phẩm canh tác: Bầu Sao
Ngày bắt đầu: 16/08/2017
Chu kỳ canh tác: Rau mùi tía
Sản phẩm canh tác: Rau mùi tía
Ngày bắt đầu: 01/12/2017
Lô ruộng: CM4G1b
Chu kỳ canh tác: Xà lách xoăn
Sản phẩm canh tác: Xà lách xoăn
Ngày bắt đầu: 01/11/2017
Chu kỳ canh tác: Xà lách cuộn
Sản phẩm canh tác: Xà lách cuộn
Ngày bắt đầu: 15/11/2017
Chu kỳ canh tác: Hành lá
Sản phẩm canh tác: hành lá
Ngày bắt đầu: 01/12/2017
Chu kỳ canh tác: Súp lơ xanh
Sản phẩm canh tác: Súp lơ xanh
Ngày bắt đầu: 13/12/2017
Chu kỳ canh tác: Cải bắp
Sản phẩm canh tác: Cải bắp
Ngày bắt đầu: 13/12/2017
Chu kỳ canh tác: Cần tây
Sản phẩm canh tác: Cần tây
Ngày bắt đầu: 14/12/2017
Lô ruộng: CM4F1
Chu kỳ canh tác: Súp lơ xanh
Sản phẩm canh tác: Súp lơ xanh
Ngày bắt đầu: 30/11/2017
Lô ruộng: CM1M
Chu kỳ canh tác: Củ cải trắng
Sản phẩm canh tác: Củ cải
Ngày bắt đầu: 25/10/2017
Lô ruộng: CM1J1
Chu kỳ canh tác: Mướp hương
Sản phẩm canh tác: Mướp hương
Ngày bắt đầu: 04/11/2017
Lô ruộng: CM1J2
Chu kỳ canh tác: Bí đao chanh
Sản phẩm canh tác: Bí đao Chanh
Ngày bắt đầu: 01/10/2017
Lô ruộng: CM2H1
Chu kỳ canh tác: Xà lách cuộn
Sản phẩm canh tác: Xà lách cuộn
Ngày bắt đầu: 01/12/2017
Chu kỳ canh tác: Hành lá
Sản phẩm canh tác: hành lá
Ngày bắt đầu: 31/12/2017
Lô ruộng: CM11A
Chu kỳ canh tác: Cà chua
Sản phẩm canh tác: Cà chua
Ngày bắt đầu: 12/08/2017
Chu kỳ canh tác: Súp lơ xanh
Sản phẩm canh tác: Súp lơ xanh
Ngày bắt đầu: 07/12/2017
Lô ruộng: CM12D
Chu kỳ canh tác: Cà rốt
Sản phẩm canh tác: cà rốt
Ngày bắt đầu: 22/10/2017
Chu kỳ canh tác: Su hào
Sản phẩm canh tác: Su hào
Ngày bắt đầu: 08/01/2018
Lô ruộng: CM11B
Chu kỳ canh tác: Mướp hương
Sản phẩm canh tác: Mướp hương
Ngày bắt đầu: 12/08/2017
Chu kỳ canh tác: Cải mèo
Sản phẩm canh tác: Cải mèo
Ngày bắt đầu: 11/10/2017
Lô ruộng: CM14A
Chu kỳ canh tác: Cải bắp
Sản phẩm canh tác: Cải bắp
Ngày bắt đầu: 24/10/2017
Lô ruộng: CM4L1
Chu kỳ canh tác: Cải cúc
Sản phẩm canh tác: Cải cúc
Ngày bắt đầu: 01/12/2017
Chu kỳ canh tác: Rau mùi tía
Sản phẩm canh tác: Rau mùi tía
Ngày bắt đầu: 01/12/2017
Chu kỳ canh tác: Thì là
Sản phẩm canh tác: Thì là
Ngày bắt đầu: 01/12/2017
Chu kỳ canh tác: Xà lách cuộn
Sản phẩm canh tác: Xà lách cuộn
Ngày bắt đầu: 15/12/2017
Lô ruộng: CM4L2
Chu kỳ canh tác: Su hào
Sản phẩm canh tác: Su hào
Ngày bắt đầu: 19/12/2017
Lô ruộng: CM3N2
Chu kỳ canh tác: Rau mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Rau mồng tơi
Ngày bắt đầu: 14/07/2017
Lô ruộng: CM3M1
Chu kỳ canh tác: Hành lá
Sản phẩm canh tác: hành lá
Ngày bắt đầu: 14/11/2017
Lô ruộng: CM1B1
Chu kỳ canh tác: Đậu Côve
Sản phẩm canh tác: Đậu Cove Leo
Ngày bắt đầu: 07/09/2017
Lô ruộng: CM2C2
Chu kỳ canh tác: Cải bắp
Sản phẩm canh tác: Cải bắp
Ngày bắt đầu: 11/12/2017
Lô ruộng: CM4E1
Chu kỳ canh tác: Húng láng
Sản phẩm canh tác: húng láng
Ngày bắt đầu: 21/02/2017
Chu kỳ canh tác: Húng chó
Sản phẩm canh tác: Húng chó
Ngày bắt đầu: 28/02/2017
Lô ruộng: CM3P
Chu kỳ canh tác: Đậu cove
Sản phẩm canh tác: Đậu Cove Leo
Ngày bắt đầu: 23/10/2017
Lô ruộng: CM12B
Chu kỳ canh tác: Cà rốt
Sản phẩm canh tác: cà rốt
Ngày bắt đầu: 24/10/2017
Lô ruộng: CM12C
Chu kỳ canh tác: Cà bát xanh
Sản phẩm canh tác: Cà bát xanh
Ngày bắt đầu: 05/12/2017
Lô ruộng: CM11C1
Chu kỳ canh tác: Cà rốt
Sản phẩm canh tác: cà rốt
Ngày bắt đầu: 30/10/2017
Lô ruộng: CM11C2
Chu kỳ canh tác: Cà chua
Sản phẩm canh tác: Cà chua
Ngày bắt đầu: 30/10/2017
Lô ruộng: CM2P
Chu kỳ canh tác: Cải thảo
Sản phẩm canh tác: cải thảo
Ngày bắt đầu: 28/10/2017
Chu kỳ canh tác: Cần tây
Sản phẩm canh tác: Cần tây
Ngày bắt đầu: 24/11/2017
Chu kỳ canh tác: Tỏi tây
Sản phẩm canh tác: Tỏi tây
Ngày bắt đầu: 14/11/2017
Lô ruộng: CM10A
Chu kỳ canh tác: Đỗ cove xanh lùn
Sản phẩm canh tác: Đậu cove lùn
Ngày bắt đầu: 27/10/2017
Lô ruộng: CM4P
Chu kỳ canh tác: Cải cúc
Sản phẩm canh tác: Cải cúc
Ngày bắt đầu: 01/11/2017
Lô ruộng: CM1H1
Chu kỳ canh tác: Cải cúc
Sản phẩm canh tác: Cải cúc
Ngày bắt đầu: 16/11/2017
Chu kỳ canh tác: Cải bẹ xanh
Sản phẩm canh tác: Cải bẹ xanh
Ngày bắt đầu: 20/11/2017
Lô ruộng: CM13B
Chu kỳ canh tác: Cải bắp
Sản phẩm canh tác: Cải bắp
Ngày bắt đầu: 10/11/2017
Chu kỳ canh tác: Súp lơ
Sản phẩm canh tác: Súp lơ xanh
Ngày bắt đầu: 10/11/2017
Lô ruộng: CM4T1
Chu kỳ canh tác: Đỗ Cove xanh lùn
Sản phẩm canh tác: Đậu Cove Leo
Ngày bắt đầu: 05/11/2017
Lô ruộng: CM11D
Chu kỳ canh tác: Cải thảo
Sản phẩm canh tác: cải thảo
Ngày bắt đầu: 08/12/2017
Lô ruộng: CM11E1
Chu kỳ canh tác: Cà rốt
Sản phẩm canh tác: cà rốt
Ngày bắt đầu: 16/12/2017
Lô ruộng: CM11E2
Chu kỳ canh tác: Cà rốt
Sản phẩm canh tác: cà rốt
Ngày bắt đầu: 16/12/2017
Lô ruộng: CM13C
Chu kỳ canh tác: Súp lơ xanh
Sản phẩm canh tác: Súp lơ xanh
Ngày bắt đầu: 15/01/2018
Chu kỳ canh tác: Cải bắp
Sản phẩm canh tác: Cải bắp
Ngày bắt đầu: 15/01/2018

Tại sao nên dùng rau sạch Ravi

Toàn bộ quá trình sản xuất được minh bạch bằng camera 24/7
RAVI là rau sạch đầu tiên và duy nhất công khai mọi quá trình sản xuất cho người tiêu dùng qua hệ thống camera 24/7
Xem chi tiết
Bạn có mọi thông tin về sản phẩm qua Nhật ký điện tử
RAVI là rau sạch đầu tiên và duy nhất mà bạn có thể truy xuất nguồn gốc chi tiết, biết chính xác gói rau của mình đã được trồng như thế nào, từ khi làm đất, gieo hạt đến khi thu hoạch, thông qua hệ thống Nhật ký điện tử.
Xem chi tiết
Bạn được bảo vệ bằng tem chống giả RAVI
RAVI Ià rau sạch đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có tem chống giả trong từng gói rau. Dù bạn mua rau sạch RAVI ở đâu, chỉ cần kiểm tra tem chống giả có hiệu lực, đó chắc chắn không phải rau bị trà trộn
Xem chi tiết