Trang trại Sinh thái bền vững Đông Xuân

Xuân Mai

Lô ruộng: XM - A2.1
Chu kỳ canh tác: Đay 010419
Sản phẩm canh tác: Rau đay
Ngày bắt đầu: 01/04/2019
Lô ruộng: XM - B3.1
Chu kỳ canh tác: Rau ngót
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 17/03/2018
Lô ruộng: XM - B3.3
Chu kỳ canh tác: Rau lang ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau lang ngọn
Ngày bắt đầu: 02/05/2018
Chu kỳ canh tác: Rau ngót 191218
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 19/12/2018
Lô ruộng: XM - B4.1
Chu kỳ canh tác: Rau ngót 261218
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 26/12/2018
Lô ruộng: XM - C2
Chu kỳ canh tác: Muống ngọn nhỏ 220119
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 22/01/2019
Lô ruộng: XM -C3
Chu kỳ canh tác: Muống ngọn nhỏ 150119
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 15/01/2019
Lô ruộng: XM - C4
Chu kỳ canh tác: Muống ta 120119
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 12/01/2019
Lô ruộng: XM - B5
Chu kỳ canh tác: Củ sả
Sản phẩm canh tác: Sả
Ngày bắt đầu: 05/02/2017
Lô ruộng: XM - A1.1
Chu kỳ canh tác: Rau ngót 231218
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 23/12/2018
Lô ruộng: XM - B3.7
Chu kỳ canh tác: Rau ngót 291218
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 29/12/2018
Lô ruộng: XM - A1.32
Chu kỳ canh tác: muống ngọn nhỏ 230319
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 23/03/2019
Lô ruộng: XM - A1.33
Chu kỳ canh tác: Muống ngọn nhỏ 190319
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 19/03/2019
Lô ruộng: XM - A1.35
Chu kỳ canh tác: Muống ngọn nhỏ 060219
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 06/03/2019
Lô ruộng: XM - A1.34
Chu kỳ canh tác: Muống ngọn nhỏ 120319
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 12/03/2019
Lô ruộng: XM - A1.36
Chu kỳ canh tác: Muống ngọn nhỏ 280219
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 28/02/2019
Lô ruộng: XM - A1.38
Chu kỳ canh tác: Muống ngọn nhỏ 230219
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 23/02/2019
Lô ruộng: XM - A2.22
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi 130719
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 13/07/2019
Lô ruộng: XM - A2.23
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi 240519
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 24/05/2019
Lô ruộng: XM - A2.26
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi 170719
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 17/07/2019
Lô ruộng: XM - A2.43
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi 220719
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 22/07/2019

Ba Vì

Lô ruộng: CM1B
Chu kỳ canh tác: Muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 28/06/2019
Lô ruộng: CM2A
Chu kỳ canh tác: Bí đao chanh-20/07/2019
Sản phẩm canh tác: Bí đao Chanh
Ngày bắt đầu: 20/07/2019
Lô ruộng: CM2H
Chu kỳ canh tác: Muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 01/07/2019
Chu kỳ canh tác: Cà pháo-10/07/2019
Sản phẩm canh tác: Cà pháo
Ngày bắt đầu: 10/07/2019
Lô ruộng: CM3A
Chu kỳ canh tác: Cà chua-20/08/2019
Sản phẩm canh tác: Cà chua
Ngày bắt đầu: 20/08/2019
Lô ruộng: CM3E
Chu kỳ canh tác: Bí quả-L10,11,12
Sản phẩm canh tác: Bí đỏ
Ngày bắt đầu: 05/08/2019
Chu kỳ canh tác: Cải bắp-2/9/2019
Sản phẩm canh tác: Cải bắp
Ngày bắt đầu: 02/09/2019
Chu kỳ canh tác: Su hào-2/9/2019
Sản phẩm canh tác: Su hào
Ngày bắt đầu: 02/09/2019
Lô ruộng: CM3G
Chu kỳ canh tác: Bí ngọn-L9,10-05/08/2019
Sản phẩm canh tác: Bí ăn ngọn
Ngày bắt đầu: 05/08/2019
Lô ruộng: CM4B
Chu kỳ canh tác: Muống hạt
Sản phẩm canh tác: Muống hạt
Ngày bắt đầu: 25/04/2019
Lô ruộng: CM4T
Chu kỳ canh tác: Mướp hương
Sản phẩm canh tác: Mướp hương
Ngày bắt đầu: 01/05/2019
Chu kỳ canh tác: Cải bắp-28/08/2019
Sản phẩm canh tác: Cải bắp
Ngày bắt đầu: 26/08/2019
Chu kỳ canh tác: Su hào-26/08/2019
Sản phẩm canh tác: Su hào
Ngày bắt đầu: 26/08/2019
Chu kỳ canh tác: Súp lơ-3/9/2019
Sản phẩm canh tác: Súp lơ xanh
Ngày bắt đầu: 03/09/2019
Lô ruộng: CM3H
Chu kỳ canh tác: Rau ngót
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 01/07/2019
Lô ruộng: CM3K
Chu kỳ canh tác: Cà tím-15/07/2019
Sản phẩm canh tác: Cà tím
Ngày bắt đầu: 15/07/2019
Lô ruộng: CM2K
Chu kỳ canh tác: đậu bắp
Sản phẩm canh tác: Đậu bắp
Ngày bắt đầu: 25/06/2019
Lô ruộng: CM4G
Chu kỳ canh tác: Rau ngót
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 18/02/2017
Chu kỳ canh tác: Mướp đắng
Sản phẩm canh tác: Mướp đắng
Ngày bắt đầu: 01/04/2019
Chu kỳ canh tác: Su hào-7/8/2019
Sản phẩm canh tác: Su hào
Ngày bắt đầu: 07/08/2019
Chu kỳ canh tác: Bắp Cải-7/8/2019
Sản phẩm canh tác: Cải bắp
Ngày bắt đầu: 07/08/2019
Chu kỳ canh tác: Su hào-16/08/2019
Sản phẩm canh tác: Su hào
Ngày bắt đầu: 16/08/2019
Chu kỳ canh tác: Bắp Cải-16/08/2019
Sản phẩm canh tác: Cải bắp
Ngày bắt đầu: 16/08/2019
Chu kỳ canh tác: Bí đao chanh-20/07/2019
Sản phẩm canh tác: Bí đao Chanh
Ngày bắt đầu: 20/07/2019
Lô ruộng: CM11A
Chu kỳ canh tác: Cải bắp-L1,2,3,4-18/08/2019
Sản phẩm canh tác: Cải bắp
Ngày bắt đầu: 18/08/2019
Chu kỳ canh tác: Su hào-20/08/2019
Sản phẩm canh tác: Su hào
Ngày bắt đầu: 20/08/2019
Chu kỳ canh tác: Cà chua-5/8/2019
Sản phẩm canh tác: Cà chua
Ngày bắt đầu: 05/08/2019

Chứng nhận