Sơ đồ hệ thống sản xuất

Sơ đồ hệ thống sản xuất

Trang trại Sinh thái bền vững Đông Xuân

Diện tích:
6600 m2
Hình thức sản xuất:
Ravi tự điều hành
Quy trình sản xuất:
Sinh thái bền vững
Năng lực sản xuất:
200 kg/ngày

Xuân Mai

Diện tích:
25000 m2
Hình thức sản xuất:
Của RAVI
Quy trình sản xuất:
An toàn
Năng lực sản xuất:
1,5 tấn/ ngày

Ba Vì

Diện tích:
20000 m2
Hình thức sản xuất:
Hợp tác với nông dân
Quy trình sản xuất:
Rau an toàn
Năng lực sản xuất:
1000kg/ ngày

Chứng nhận