Xuân Mai 29

Danh sách lô giám sát

Đang cập nhật
Lô ruộng: XM - B4.5
Sản phẩm canh tác: Đang cập nhật
Đang cập nhật
Lô ruộng: XM - B4.7
Sản phẩm canh tác: Đang cập nhật
Chu kỳ canh tác Đậu bắp
Lô ruộng: XM - B4.8
Sản phẩm canh tác: Đậu bắp
Ngày gieo hạt: 20/04/2018

Xem lại camera

Chọn lô muốn xem:

Ngày xem:

Giờ bắt đầu:

Xem trong

Chứng nhận