Xuân Mai 22

Danh sách lô giám sát

Đang cập nhật
Lô ruộng: XM - B1.1
Sản phẩm canh tác: Đang cập nhật
Chu kỳ canh tác Bí ăn ngọn 020119
Lô ruộng: XM - B1.2
Sản phẩm canh tác: Bí ăn ngọn
Ngày gieo hạt: 02/01/2019
Đang cập nhật
Lô ruộng: XM - B1.3
Sản phẩm canh tác: Đang cập nhật

Xem lại camera

Chọn lô muốn xem:

Ngày xem:

Giờ bắt đầu:

Xem trong

Chứng nhận