Xuân Mai 22

Danh sách lô giám sát

Đang cập nhật
Lô ruộng: XM - B1.1
Sản phẩm canh tác: Đang cập nhật
Đang cập nhật
Lô ruộng: XM - B1.2
Sản phẩm canh tác: Đang cập nhật
Chu kỳ canh tác Đậu cove 011118
Lô ruộng: XM - B1.3
Sản phẩm canh tác: Đậu cove leo
Ngày gieo hạt: 01/11/2018

Xem lại camera

Chọn lô muốn xem:

Ngày xem:

Giờ bắt đầu:

Xem trong

Chứng nhận