Xuan Mai 20

Danh sách lô giám sát

Chu kỳ canh tác Đay đỏ
Lô ruộng: XM - A2.1
Sản phẩm canh tác: Rau đay
Ngày gieo hạt: 09/04/2018
Chu kỳ canh tác Rau thơm hỗn hợp
Lô ruộng: XM - A2.2
Sản phẩm canh tác: húng láng
Ngày gieo hạt: 15/03/2018

Xem lại camera

Chọn lô muốn xem:

Ngày xem:

Giờ bắt đầu:

Xem trong

Chứng nhận