Chu Minh - Ba Vì 01

Danh sách lô giám sát

Đang cập nhật
Lô ruộng: CM4A
Sản phẩm canh tác: Đang cập nhật
Chu kỳ canh tác Rau đay
Lô ruộng: CM4B
Sản phẩm canh tác: Rau đay
Ngày gieo hạt: 01/03/2018
Đang cập nhật
Lô ruộng: CM3G
Sản phẩm canh tác: Đang cập nhật

Xem lại camera

Chọn lô muốn xem:

Ngày xem:

Giờ bắt đầu:

Xem trong

Chứng nhận