Chu Minh - Ba Vì 02

Danh sách lô giám sát

Chu kỳ canh tác Rau ngót
Lô ruộng: CM4G1a
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày gieo hạt: 18/02/2017
Đang cập nhật
Lô ruộng: CM4G2
Sản phẩm canh tác: Đang cập nhật
Chu kỳ canh tác Cần tây
Lô ruộng: CM4G1b
Sản phẩm canh tác: Cần tây
Ngày gieo hạt: 14/12/2017
Đang cập nhật
Lô ruộng: CM4F
Sản phẩm canh tác: Đang cập nhật
Chu kỳ canh tác Rau dền đỏ
Lô ruộng: CM4D
Sản phẩm canh tác: Rau dền đỏ
Ngày gieo hạt: 10/05/2018

Xem lại camera

Chọn lô muốn xem:

Ngày xem:

Giờ bắt đầu:

Xem trong

Chứng nhận